Pro účastníky webináře ProfiEduca

Doprava zaměstnanců do práce zaměstnavatelem – na straně zaměstnance jde o zdanitelný nepeněžní příjem včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Na straně zaměstnavatele jsou daňově uznatelným nákladem (výdajem) práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Zaměstnavatel musí být schopen prokázat skutečnost, že uvedené náklady (výdaje) vznikly, že je jedná o náklady (výdaje) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, zachycení nákladů (výdajů) v účetnictví (daňové evidenci).

Pro účastníky webináře Chrudim

Náhrada mzdy u důchodce – poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně se nemocenské vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž končí pojištěná činnost. Platí to pro všechny PN v kalendářním roce.

Omezení však neplatí pro náhradu mzdy. Jestliže má důchodce již 70 dnů nemocenského vyčerpáno a znovu ve stejném roce onemocní, na náhradu mzdy nárok má, ale na nemocenské již ne.

Pro účastníky webináře Praha

Zastavení daňové exekuce: Nařízenou exekuci lze zcela nebo částečně zastavit z obecných důvodů pro zastavení daňového řízení (§106) a dále ze speciálních důvodů (§181 odst. 2). Správce daně tak může učinit na návrh příjemce exekučního příkazu nebo z moci úřední.
Proti rozhodnutí o zastavení daňové exekuce se nelze odvolat. Exekuce je zastavena, srážky se dále neprovádí.

Pro účastníky webináře České Budějovice

Dne 20. 6. 219 byla schválena a vydána směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii. Účelem této směrnice je zlepšit pracovní podmínky tím, že podpoří transparentnější a předvídatelnější zaměstnání, zajistí přizpůsobivost trhu práce a informovanost pracovníků. Směrnice členským státům EU ukládá, aby povinnosti zaměstnavatelů uvedené v příslušných článcích zapracovaly do vnitrostátních předpisů do 1. srpna 2022.

Avšak je zřejmé, že transpozice do našeho právního řádu v uvedeném termínu neproběhne. Není prozatím ani návrh novely zákoníku práce.

Pro účastníky semináře Uherské Hradiště

Letní tábory – Kompenzace zaměstnavatelům za uvolnění na dětské tábory a sportovní soustředění

Pracovnělékařská prohlídka a souběžný pracovněprávní vztah – pokud by šlo o rozšíření druhu práce, převedení na jinou práci, byla by situace odlišná. Avšak pokud jde o nový pracovněprávní vztah se stejným zaměstnancem na jiný druh práce, jedná se o vstupní prohlídku, která je u pracovních poměrů nezbytná. U dohod se řídí § 59 zákona o specifických zdravotních službách. Hezky je to popsáno např. zde: Lékařská prohlídka zaměstnance, který uzavírá další pracovní poměr se stejným zaměstnavatelem

Pro účastníky semináře Jičín

Pokud zaměstnanci připadne na plánovanou směnu svátek a jde o společnost, kde se v době svátku pracuje, tuto směnu musí odpracovat. Od roku 2021 může, pokud s tím bude zaměstnavatel souhlasit, čerpat i v době svátku řádnou dovolenou. Ostatní najdete v článku, který je až na novinku v podobě možného čerpání dovolená stále aktuální: Může zaměstnanec odmítnout pracovat ve svátek?

Pro účastníky semináře Pardubice

Pro účely stanovení nároku se rozhodný příjem stanoví jako měsíční průměr příjmů rodiny v rozhodném období. Měsíční průměr je poté součet jednotlivých měsíčních průměrných příjmů jednotlivce, rodiny anebo společně posuzovaných osob. K žádosti proto budete muset přiložit i potvrzení o výši čtvrtletního příjmu, které se bude následně dokládat každé čtvrtletí.

Do příjmu se dle § 5 zákona o statní sociální podpoře započítává:

příjem ze zaměstnání nebo podnikání, příjmy z nájmu, ostatní příjmy dle ZDP vyjma výher z hazardních her, reklamních soutěží, losování, cen z veřejných nebo sportovních soutěží apod., a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, vyživovací povinnost nebo obdobné plnění poskytované ze zahraničí, výsluhové náležitosti a nároky u vojáků z povolání a členů bezpečnostních sborů, služební příspěvek na bydlení u vojáků, náhrada mzdy, odměny nebo platu za dočasnou pracovní neschopnost, příjmy z dávek a plnění pojistné smlouvy o pojištění důchodu, náhrada za služebnost, dávky z nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, mateřská atd.), dávky z důchodového pojištění (starobní, invalidní a pozůstalostní důchody), podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, dávka náhradní výživné, rodičovský příspěvek, mzdové nároky v rámci platební neschopnosti zaměstnavatele v rozsahu, ve kterém nebyly zúčtovány a další.

Daňový bonus se nezapočítává.