Pro účastníky semináře Svitavy

Počet vychovaných dětí a odchod do starobního důchodu – hodnotí se obdobně, jako u výchovného. Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod je splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Pokud se však žena ujala výchovy dítěte až po dosažení osmého roku jeho věku, podmínka výchovy dítěte je splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti roků. To však neplatí, pokud žena před dosažením zletilosti dítěte přestala o dítě pečovat.

Například: Žena začala pečovat o dítě ve 4 letech, musí pečovat alespoň 10 let, tj. do 14 let dítěte. V případě, že žena začne pečovat po 8 roku věku dítěte, stačí jí pouze 5 roků péče, ale s tou podmínkou, že do 18 let věku dítěte nesmí přestat pečovat. Naopak u ženy, která pečovala o dítě prvních pět let života a poté bylo svěřeno do péče otci, podmínka výchovy dítěte splněna nebude.

Pro účastníky semináře Prostějov

Srážková daň – podíl na zisku a zaokrouhlení – srážka daně se provádí ze základu daně, kde se pro účely podílu na zisku či zálohy zaokrouhluje na celé koruny dolů. Daň z tohoto základu se vypočte též se zaokrouhlením na celé koruny dolů.

Právní úprava: § 36 odst. 3 zákona o daních z příjmů

Pro účastníky semináře Uherské Hradiště

Slíbené odkazy na články: Zájem o vojenské zálohy roste. S ním se musí vypořádat i zaměstnavatelé (aktuálně zpracováno) a Zaměstnanec odjel s povolávacím rozkazem na Ukrajinu. Co když se již nevrátí? (zde je vyjádření k situaci, kdy se zaměstnanec z Ukrajiny nemohl vrátit – překážka v práci)

Uvolnění zaměstnance k výkonu funkce a postup u ČSSZ a zdravotní pojišťovny – aktuálně zpracováno s vyjádřením institucí zde: Jak na pojistné zaměstnanců uvolněných zaměstnavatelem do zastupitelstva

Pro účastníky semináře Valašské Meziříčí

Příplatek – dělená směna u učitele, který se odpoledne účastní vzdělávání (dohoda o pracovní činnosti) v rámci projektu – ŠABLONY. Učitel má u jednoho zaměstnavatele dva pracovněprávní vztahy. Každý pracovněprávní vztah se posuzuje samostatně. Jestliže je rozvržena směna – přímá a nepřímá pedagogická činnost a učitel se odpoledne účastní v rámci projektu vzdělávání (DPČ), pak se nejedná o přerušenou směnu. Navíc přerušená směna se týká pouze pracovního poměru, nikoli DPČ. Vždy ale záleží na konkrétním rozvržení směn.

Např. rozvržena přímá pedagogická činnost, poté následuje DPČ a dále rozvržení nepřímé pedagogické činnosti, pak při rozvržení směny v rámci pracovního poměru (přerušení směny alespoň 2 hodiny) skutečně vznikne nárok na příplatek za rozdělenou směnu.

Pro účastníky semináře/webináře Pardubice

Zvyšování kvalifikace – článek – starší, ale stále aktuální: Vzdělávání zaměstnanců jako daňově uznatelný náklad

Slevy na pojistném – kombinace důvodů kategorie věková a zdravotní postižení na chráněném trhu práce – Podle MPSV, pokud je zaměstnavatel uznán za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, pak slevu na pojistném nelze uplatnit z žádného z uvedených důvodů – tedy ani s ohledem na věk zaměstnance (starší 55 let) a ani vzhledem k jeho zdravotnímu postižení. Zaměstnavatelé na chráněném trhu práce čerpají jiné typy podpory.

Pro účastníky webináře ProfiEduca

Dotaz: Pokud mám u zaměstnance dítě od 1. srpna 2022 ve služebním poměru vojáka z povolání a současně je studentem 1. ročníku prezenčního studia na Univerzitě obrany, vím, že nenáleží zaměstnanci daňové zvýhodnění, ale zaměstnanec se brání, že rodičům spolustudentů jiní zaměstnavatelé daňové zvýhodnění dávají.

Podle § 12 zákona o státní sociální podpoře se za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje: studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou 1. studia za trvání služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, 2. dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno podle § 10 nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, …

Zde ještě sdělení GFŘ k problematice

Pro účastníky semináře Chrudim

Částečně odpracovaná směna první den nemoci (část mzda a část náhrada mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti) – jde o vyloučený den pro účely nemocenského pojištění (pro vyměřovací základ), protože tento den začíná dočasná pracovní neschopnost. Pro účely důchodového pojištění nepůjde o vyloučenou dobu (pro evidenční list důchodového pojištění), protože zaměstnanec obdrží za tento den část mzdy.

Pro účastníky semináře Ústí nad Orlicí

Kurzy šití z FKSP – v souladu § 9 vyhlášky o FKSP lze z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na

a) vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce,

b) náklady na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pořádané organizační složkou státu, státním podnikem nebo příspěvkovou organizací,

c) náklady na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání, které není odborným rozvojem, prohlubováním vzdělání nebo kvalifikace, soustavným vzděláváním nebo zdokonalováním odborné způsobilosti zaměstnance.

Vyhláška tedy nedefinuje o jaké kurzy se jedná, zda je pořadatelem vzdělávací organizace či OSVČ. Z pohledu daňového jde o zaměstnanecký benefit, kdy lze využít osvobození na straně zaměstnance dle § 6 odst. 9 písm.d) – využití vzdělávacích zařízení. Opět není definováno, o jakého pořadatele kurzu se jedná. Kurz musí být uhrazen zaměstnavatelem, nikoli proplacen zaměstnancům.

Dítě mladší 10 let v péči rodičů – dle potvrzení MPSV dítě v rodině mohou teoreticky uplatnit oba rodiče, rovněž ve střídavé péči. Dítě mimo domácnost (po rozvodu) nikoli.

Datové schránky – na zřízení datových schránek novým povinným subjektům má úřad tři měsíce. Bude to probíhat postupně, tedy ne všem OSVČ budou zřízeny ihned k 1.1. Přístupové údaje budou zasílány do vlastních rukou bez možnosti náhradního doručení, a to na adresu uvedenou v evidenci obyvatel nebo v příslušném rejstříku. Datová schránka bude zpřístupněna prvním přihlášením, nejpozději 15. den po zaslání přístupových údajů.

Datové schránky zřízené ze zákona (právnické a podnikající fyzické osoby) nebude možné na žádost znepřístupnit. K znepřístupnění těchto datových schránek dojde až s účinností ke dní výmazu ze zákonem stanovené evidence (ukončením podnikání, nikoli jeho přerušením či pozastavením), tzn. nikoli na žádost.

Fyzické osoby, kterým bude zřízena datová schránka, kdy použijí kvalifikovaného prostředku (např. Bankovní identity, elektronického občanského průkazu s čipem atd.) s ověřením vůči Identitě občana v rámci jejich autentizace pro přístup k vybraným službám veřejné správy, ji však deaktivovat budou moci. Budou ale muset podat žádost – lze přímo v klientském portálu datových schránek.

Podle vyjádření ministerstva vnitra bude u pověřených účetních (nepodnikatelů) při komunikaci s Portálem ČSSZ po prvním přihlášení datová schránka zřízena. Půjde znepřístupnit (deaktivovat). Pak zůstane znepřístupněna stále.

Pro účastníky semináře Jičín

Uvolnění zaměstnance k volební komisi – přestože zákoník práce činnost člena volební komise přímo nepopisuje, jde o překážku v práci v obecném zájmu. V ustanovení § 82 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky je uvedeno:

Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda, místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise. Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise, který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování, ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

Člen okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.

Dále se využije ustanovení § 206 odst. 3 zákoníku práce: Jestliže je podle zvláštního právního předpisu zaměstnanec uvolněn pro překážku v práci z důvodu obecného zájmu, je právnická nebo fyzická osoba, pro kterou byl zaměstnanec činný, popřípadě z jejíhož podnětu byl uvolněn, povinna uhradit zaměstnavateli, u něhož byl zaměstnanec v době uvolnění v pracovním poměru, náhradu mzdy nebo platu, která byla zaměstnanci poskytnuta, pokud se s touto právnickou nebo fyzickou osobou nedohodl na upuštění od úhrady.

Především se bude jednat o pátek (sobota jen v případě, kdy z důvodu obecného zájmu odpadla směna). Jde o placenou překážku v práci ve výši průměrného výdělku a zaměstnavatel má nárok od obce na refundaci mzdy (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění uhrazeného zaměstnavatelem).