Pro účastníky kurzu – Uherské Hradiště

Úvěr na stavbu domu a nákup pozemku – uplatnění úroků z hypotéky. Přikládám odkaz na můj starší (ale stále použitelný článek). Zde je popsáno především doložení této bytové potřeby. Jednoduchý návod na uplatnění úroků z hypoték v daňovém přiznání.

Pokud jde o výstavbu postačí splnění užívání k trvalému bydlení po dokončení stavby. Poplatník může uplatnit nárok na odpočet úroků ze základu daně za předpokladu, že je účastníkem smlouvy o úvěru, tedy dlužníkem či spoludlužníkem. Jestliže je účastníkem úvěrové smlouvy o financování bytové potřeby více zletilých osob, uplatní úroky buď jedna z nich, nebo každá z nich, a to rovným dílem. Od základu daně poplatníka se odečítá úhrn úroků zaplacených v daném zdaňovacím období. Nerozhoduje, v jaké výši se na úhrnu zaplacených úroků podíleli jednotliví účastníci smlouvy o úvěru. Zákone ani neřeší, zda jsou manželé, ale musí být oba dlužníci či spoludlužníci. Potvrzení o banky o zaplacených úrocích může být vystaveno na oba, ale také jen na jednoho z nich.

Pro všechny mzdové účetní

Změna ve výkladu pro účely slev na pojistném – osoba starší než 55 let je již v den dovršení věku 55 let, ne až den následující. Nadále platí, že osoba mladší 21 let (nebo dítě mladší 10 let) je naposled v den, který předchází dni dovršení 21 let (nebo 10 let).

Pro účastníky webináře – Komora daňových poradců (slevy na pojistném)

Sleva a termín pro uplatnění – podle § 7c odst. 2 zákona o pojistném na sociální zabezpečení lze slevu uplatnit do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva na pojistném náleží. Tedy do 20. dne měsíce následujícího, za který je sleva uplatňována. Podmínkou je, že je podán přehled (vypočtena sleva). Jestliže je přehled podán po termínu a je uplatněna sleva, vznikne zaměstnavateli dluh na pojistném ve výši uplatněné slevy. Ten samozřejmě vznikne i v případě, kdy celkové pojistné není včas uhrazeno.

Rekvalifikace a počet měsíců – sleva se uplatní v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, kdy zaměstnanec nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci podle § 109 nebo 109a zákona o zaměstnanosti. Jestliže si zaměstnavatel bude chtít uplatnit slevu za měsíc únor 2023 (dříve to nejde, účinnost změny), pak sledovaným obdobím pro nástup na rekvalifikaci je 1. 2. 2022 až. 31. 1 2023 (tj. 12 předchozích měsíců, ve kterých musel být doložen nástup na rekvalifikaci).

Pomůcka – jde vždy o měsíc se stejným názvem. Kupříkladu nástup zaměstnance do zaměstnání v měsíci březnu 2024 na kratší úvazek a zaměstnavatel chce již za tento měsíc uplatnit slevu. Sledované 12měsíční období, ve kterém by musel zaměstnanec nastoupit na rekvalifikaci, začíná měsícem se stejným názvem, tj. březen 2023 až únor 2024.

Pro účastníky webináře IInfo Praha

Dotaz: Od července 2022 jsme přispívali na základě smlouvy o penzijním připojištění našemu zaměstnanci na penzijní připojištění. V lednu 2023 nám přišlo vyrozumění od penzijní společnosti, že nám příspěvek vrací a že smlouva o penzijním připojištění je od založení neplatná, protože zaměstnanec měl již dříve uzavřené penzijní připojištění jinde. Smlouvu o prvním penzijním připojištění zaměstnanec odmítá donést, nechce tedy od firmy přispívat. Minulá období mám již uzavřena. Chtěla bych se zeptat, zda mu do lednové výplaty mám zadat příspěvek na penzijní připojištění mínusovou částkou? Na mzdovém listě za minulý rok mám příspěvek vyčíslen a minulý rok mám již uzavřen.

Odpověď: Obávám se, že popisovaný postup nebude v pořádku. Finanční správa by mohla v případě kontroly v jednotlivých měsících doměřit příspěvek zaměstnavatele, jelikož zde není od počátku splněna podmínka pro osvobození příjmu. Tudíž by se na něj vztahoval i odvod sociálního a zdravotního pojištění. Zkuste se ještě poradit s vaším daňovým poradcem, ale u zaměstnance by se tento příjem neměl v jednotlivých měsících ideálně vůbec objevit.

Pro účastníky semináře Pardubice

Vyčerpaná podpůrčí doba pro nemoc zaměstnance a zdravotní pojištění – stále se jedná o důležitou překážku v práci na straně zaměstnance (i když bez nároku na nemocenskou dávku), která snižuje vyměřovací základ. Zaměstnanec má tedy nulový příjem a nulový vyměřovací základ, tudíž není třeba nic řešit ani z pohledu zaměstnavatele, ani z pohledu zaměstnance.

Pro účastníky semináře Uherské Hradiště

Průkazy pro uplatnění DZV uvádí § 38l odst. 3 ZDP. Dokládá se úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte, většinou rodným listem, ale lze i jiným dokladem totožnosti. Pokud rodný list dítěte u cizinců (daňových rezidentů ČR) není, pak by se eventuálně dal za úřední doklad pro účely daňového zvýhodnění považovat cestovní doklad cizince (zákonného zástupce), ve kterém je dítě zapsáno. Musí být jasný vztah: dítě – rodič.

Pro účastníky semináře Zlín

DPP – mimořádná odměna zaměstnanci bez odpracování hodin – podle MPSV není odvod pojistného nijak vázán na odpracovanou dobu. Pokud tedy bude odměna stanovena do výše 10 000 Kč, nebude podléhat odvodům pojistného. Bude-li odměna vyšší než 10 000 Kč, bude odvodům pojistného podléhat, i když zaměstnanec v tomto měsíci vůbec nepracoval.

Pro účastníky semináře Ústí nad Orlicí

Zdravotní pojištění a odměna po skončení zaměstnání (pracovní smlouva) – vyměřovacím základem je skutečně zúčtovaná odměna (bez doplatku do minima), již nejde o zaměstnance. V měsíci zúčtování odměny se tato osoba nepřihlašuje (zaměstnání nevzniká). Odměna se zahrne do vyměřovacího základu (připočítá se k ostatním mzdám), odvede se pojistné, ale příjemce se do počtu zaměstnanců nezapočítá.