Pro účastníky semináře Ostrava (zveřejněno 23.11.2015)

Zasílání celé mzdy zaměstnance insolvenčnímu správci

Je rozdíl v uplatnění slevy a daňového zvýhodnění v měsíci zahájení studia. Dle zákona o daních z příjmů:

Sleva na studium – § 35ba odst. 3 – Poplatník může uplatnit snížení daně podle odstavce 1 písm. b) až f) o částku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny.

Daňové zvýhodnění – 35c odst. 10 – Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo, nebo ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, anebo ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.