Kopírování rodných (obdobně oddacích listů)

Zákon o daních z příjmů (§ 38l odst. 3 písm. a) říká, že nárok na daňové zvýhodnění se prokazuje „úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte“. Obdobně se postupuje při prokazování totožnosti manžela (oddací list). Dle zákona by tedy mělo být dostačující předložení rodného či oddacího listu k nahlédnutí a tím prokázání totožnosti zaměstnavateli. Doložení zde výslovně uvedeno není.

Rodný list i oddací list totiž obsahuje údaje o dalších osobách, což jsou osobní údaje nad rámec požadovaný zákonem o daních z příjmů. Pokud se plátce obává potíží při prokazování, lze eventuálně z předložených originálů rodných a oddacích listů pořídit fotokopie a údaje nad rámec zákona při kopírování zakrýt.