Pro účastníky semináře Trutnov

FKSP – nákup automatu na kávu, kávy a smetany do kávy

V souladu s vyhláškou o FKSP (§ 4 zákon č. 114/2002 Sb.) je možné z fondu přispívat na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek, na pracovní oděvy a obuv, a to nad povinné vybavení, na jednotné oblečení a na vybavení pro sportovní a zájmovou činnost, které je půjčováno zaměstnancům. Nákup kávovaru je jednoznačně vybavení ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Je možné přispívat také na provoz kávovaru -energie, opravy atd. Ovšem nákup obsahu (káva, kapsle, smetana) není v souladu s vyhláškou.

Pohoštění ve formě kávy by šlo pouze v rámci nákladů na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pořádané organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací, tj. pohoštění dle § 9 písm. b) vyhlášky o FKSP.

Pohřeb jako překážka v práci při noční směně (zaměstnanec noc před pohřbem odpracoval, ale nestihne se vrátit na následující noční směnu, která začíná ve 22 hodin)

Z vyjádření MPSV plyne (odpovídala Mgr. Barbara Hanousek Eckhardová), že v okruhu taxativně vyjmenovaných překážek v práci na straně zaměstnance (nařízení vlády č. 590/2006 Sb.) je i poskytnutí pracovního volna vždy s náhradou mzdy nebo platu v souvislosti s úmrtím rodinného příslušníka nebo jiné osoby žijící se zaměstnancem ve společné domácnosti (viz bod 7 Přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.) Délka poskytovaného pracovního volna je diferencována podle pozůstalých osob ve vztahu k zemřelému a je rozdělena do tří skupin, kdy pracovní volno je poskytováno  maximálně 2 dny nebo pouze na nezbytně nutnou dobu. Výše uvedenou právní úpravou se řídí jak pracovněprávní vztahy zaměstnanců podle zákoníku práce, tak vztahy zaměstnanců ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, který § 104 odst. 1 na úpravu překážek v práci na straně zaměstnance podle zákoníku práce odkazuje (§ 191, 199 odst. 1 a 2, § 200 až 204 a 206 zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci).

V případě vzniku překážky v práci na straně zaměstnance z důvodu úmrtí rodinného příslušníka, který odpracoval noční směnu a překážka v práci zasahuje do jeho bezprostředně následující noční směny, nejedná-li se o zaměstnance patřícího do skupiny pozůstalých, kterým vzniká právo na pracovní volno pouze na nezbytně nutnou dobu k účasti na pohřbu (nejvýše na jeden den), je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno na celou tuto noční směnu.  Pokud zákoník práce uvádí dny, jedná se o pracovní dny, tedy směny.