Pro účastníky semináře Hodonín (zveřejněno 14. 2. 2017)

Náhrada ušlého výdělku – pracovní úraz

Exekutorská komora ČR – „Hovoříme o náhradě za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti ve smyslu § 271a zákoníku práce (dříve § 370), resp. § 2962 NOZ. Na takové plnění lze nahlížet buď jako příjem, který povinnému nahrazuje odměnu za práci, anebo důchod. V takovém případě se bude jednat o příjem, který podléhá dle § 299 OSŘ srážkám. Je-li náhrada vyplácena za několik měsíců najednou („úrazová renta“), je třeba vypočítat srážky za každý měsíc zvláště. Jde-li o jednorázové vyrovnání, pak nikoliv. Záleží tedy na přesné povaze vyplácené náhrady.“

Z toho tedy plyne, že náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti vyplacená v jedné částce po ukončení šetření pracovního úrazu se rozpočítá, jako by byla vyplacena za několik měsíců najednou.

Pro účastníky semináře Pardubice (zveřejněno 27. 1. 2017)

Důvodová zpráva k novele zákona k bodu 22 (§ 6 odst. 9 písm. d) bod 1) ZDP: Jedná se o upřesnění daňového osvobození nepeněžních plnění spočívajících ve formě použití zdravotnických zařízení. Použití zdravotnických zařízení zahrnuje vedle podrobení se lékařským ošetřením prováděným v těchto zařízeních, která nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou, i nákup všech jiných služeb a zboží, které mají zdravotní, léčebný, hygienický či obdobný charakter, tedy např. úhradu rehabilitace nebo nákup léků s doplatkem nebo vitamínových prostředků. Dále se navrhuje do osvobození zahrnout i pořízení zdravotnických prostředků, např. dioptrických brýlí nebo zdravotní obuvi, na lékařský předpis, a to bez ohledu na to, zda jsou nakupovány ve zdravotnickém zařízení, či nikoli. Důvodem této úpravy je skutečnost, že tyto prostředky jsou často prodávány mimo zdravotnická zařízení, typicky např. brýle v optice; pokud se však jedná o nákup na lékařský předpis, není důvod k odlišnému zacházení podle toho, kde si zaměstnanec prostředek pořídí.

Komentář: Použití zdravotnických zařízení zahrnuje např.: lékařská ošetření nehrazená zdravotní pojišťovnou, očkování, nákup zboží a služeb zdravotního, léčebného a hygienického charakteru – úhrada za rehabilitace, nákup léku s doplatkem v lékárnách, nákup jiného zboží v lékárnách (i punčochy), včetně nákupu vitaminových prostředků ve zdravotnických zařízeních (nikoli na čerpacích stanicích nebo v drogeriích). Registr zdravotnických zařízení vede Ústav zdravot. informací a statistiky ČR. Patří sem např. nemocnice, polikliniky, ordinace, ambulance, záchranná služba (nejsou zde optiky). Existují výklady, kdy jsou dioptrické brýle na předpis osvobozené i nyní, avšak prozatím nemají oporu v zákoně. Obdobně masáže. Pouze např. na lékařský předpis v rámci lázeňského zařízení (zdravotnické zařízení).

Důležité sdělení pro účastníky seminářů (zveřejněno 23. 1. 2017)

Objevily se informace týkající se nového tiskopisu Prohlášení k dani vzor číslo 25, na základě kterých nemá být tiskopis použit, jelikož obsahuje závažné tiskové chyby. Generální finanční ředitelství ujišťuje, že to není pravda a tiskopis Prohlášení vzor č. 25 se pro období roku 2017 bude nadále využívat. V tuto by měl být k dispozici na všech finančních úřadech.

Naopak tiskopis Prohlášení vzor číslo 26, který bude obsahovat změny po novele zákona o daních z příjmů (předpokládaná účinnost 1. dubna 2017) bude využit až pro zdaňovací období roku 2018. Novela totiž obsahuje přechodné ustanovení k části první, článek II, bod 1., ze kterého plyne, že pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije ZDP ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a to z důvodu, že zdaňovací období daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok.

Pro účastníky školení Tachov (zveřejněno 20. 12. 2016)

Spolupracovalo Generálního finanční ředitelství:

Dotaz: Invalidnímu důchodci, který uplatňoval základní slevu na dani byl invalidní důchod v měsíci dubnu odebrán. Sleva nebyla dále uplatňována. Ovšem poplatník se odvolal a důchod mu byl znovu přiznán k datu odebrání a dlužná částka důchodu za cca tři měsíce zpětně doplacena. Bude mít v uvedených třech měsících nárok na slevu? V tu dobu mu nebyl důchod vyplácen, ovšem na základě odvolání nárok měl.

Odpověď: Pokud byl poplatníkovi důchod odebrán v dubnu 2016 a znovu na základě odvolání přiznán k datu odebrání a doplacen zpětně, tak důchod pobíral po celý rok a poplatník má nárok na slevu na invaliditu za celý rok.

Dotaz na uplatnění slevy za umístění dítěte: Manželé 1/2 roku, poté rozvod a dítě svěřeno do péče manželky – po část roku 2 domácnosti, tj. každý z nich má možnost uplatnit slevu (až do výše 9900 Kč za rok 2016)?

Odpověď: V obou případech žije dítě v domácnosti s matkou. Tedy dítě žilo celý rok jen v jedné domácnosti, ve které se měnil počet členů a tedy i poplatníků, kteří by mohli uplatňovat. Jinak řečeno, pokud bylo „školkovné“ uhrazeno otcem a následně po rozvodu matkou, nárok mají oba.

Pro účastníky semináře Hodonín (zveřejněno 28. 11. 2016)

Průměr pro pracovněprávní účely a odměny zaměstnavatele za darování krve

Za mzdu pro účely průměrného výdělku se nepovažují plnění věrnostní a stabilizační povahy (odměny při pracovním a životním jubileu, odchodu do důchodu, za poskytnutí pomoci při živelných a mimořádných událostech atd.). Nejsou mzdou ani platem. Totéž platí o finančních příspěvcích na Vánoce nebo na dovolenou poskytovaných zaměstnancům za stejných podmínek. Obdobně bych posoudila odměnu za darování krve (za určitý počet odběrů). Předpokládám stejné podmínky pro všechny zaměstnance. Nezávisí od výkonnosti zaměstnance ani od pracovních výsledků. Takováto plnění se do průměrného výdělku pro pracovněprávní účely nepromítají.

Pro účastníky semináře České Budějovice (zveřejněno 21. 11. 2016)

Zápočtový list – nemoc po skončení pracovního poměru a doplnění údajů o délce nemoci

Povinnost zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání se podle zákoníku práce váže výhradně k datům a údajům při skončení pracovněprávního vztahu, tj. v poslední den jeho trvání. Údaje důležité pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v běžném potvrzení (nejedná se však o zápočtový list). Do zápočtového listu se žádné údaje o pracovní neschopnosti neuvádějí. Tato povinnost byla již zrušena k 1. 1. 2009. Zaměstnavatel vydá zaměstnanci zápočtový list v poslední den skončení pracovněprávního vztahu, nikdy ne však později. Po skončení pracovněprávního poměru zaměstnavatel žádné údaje nemůže zaměstnanci doplňovat. Údaje potvrdí pojištěnci příslušná okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ).

Návrat z pracovní cesty v ranních hodinách

V souladu s dřívější právní úpravou (nařízení vlády č. 108/1994 Sb.) se zaměstnanci při návratu z pracovní cesty po 24. hodině poskytoval nezbytný odpočinek od skončení pracovní cesty do nástupu do práce po dobu osmi hodin. Pokud tato doba spadala do pracovní doby zaměstnance, i náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Toto však v aktuální právní úpravě účinné od roku 2007 obsaženo není. Obecně se doporučuje tuto situaci ošetřit kolektivní smlouvou či interním předpisem a vymezit určitou dobu po návratu z pracovní cesty po 24. hodině jako překážku v práci na straně zaměstnance.

Pro účastníky školení Ústí nad Orlicí (zveřejněno 27. 10. 2016)

Svátek a práce z domova

V souladu s ustanovením § 317 zaměstnanci při práci z domova nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.

Přesčas: Při práci z domova si zaměstnanec obvykle volí pracovní dobu sám. Jestliže zaměstnavatel direktivně nenastaví přesčasové hodiny, zaměstnanec si je nemůže nárokovat. Tudíž ani nemá nárok na mzdu či plat, případně na náhradní volno za práci přesčas.

Svátek: Pokud zaměstnanec standardně vykonává práci mimo pracoviště zaměstnavatele i ve svátek, pak mu nenáleží za tuto práci náhradní volno nebo příplatek. V opačném případě, tj. pokud zaměstnavatel výslovně po zaměstnanci nevyžaduje výkon práce ve svátek, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku, stejně jako ostatním zaměstnancům.

Pro účastníky semináře Pardubice (zveřejněno 20.10.2016)

Aktivní zálohy

Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze se stal účinným dne 1. července 2016. Zaměstnavatel musí podle zákoníku práce omluvit nepřítomnost svého zaměstnance po dobu jeho povolání do ozbrojených sil (tzv. překážka v práci z důvodu obecného zájmu). V souvislosti s jeho nepřítomností však zaměstnavatel neplatí náhradu mzdy či platu, ale namísto něj ji hradí příslušný vojenský správní úřad. Zaměstnavatel je rovněž povinen zaměstnanci poskytnout pracovní volno na cestu do místa povolání ozbrojených sil. Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď z důvodu, že je příslušníkem aktivní zálohy. Zároveň mu nesmí uložit, aby po dobu výkonu vojenského cvičení či služby v operačním nasazení čerpal dovolenou a má povinnost zařadit takového zaměstnance po skončení vojenského cvičení na stejné pracovní místo.

Zdravotní pojištění – po dobu vojenského cvičení u daného zaměstnance dochází k souběhu dvou zaměstnání (pokud tento zaměstnanec není zaměstnancem ještě dalších zaměstnavatelů), kdy jedním zaměstnavatelem je původní zaměstnavatel a druhým daný služební úřad. Je potřeba pohlídat odvod alespoň z minimálního vyměřovacího základu (součet příjmů obou zaměstnavatelů).

Zaměstnavateli, který zaměstnává zaměstnance zařazeného do aktivní zálohy, náleží finanční podpora po dobu, kdy zaměstnanec vykonává plánované či neplánované vojenské cvičení či službu v operačním nasazení. Finanční podpora nebude zaměstnavatelům vyplácena automaticky. Zaměstnavatel bude v každém jednotlivém případě povinen o ni požádat na příslušném vojenském správním úřadě podle místa trvalého bydliště daného vojáka v aktivní záloze, a to nejdříve po ukončení jeho vojenského cvičení v daném kalendářním roce. Formuláře zde: http://www.aktivnizaloha.army.cz/informace-pro-zamestnavatele