Pro účastníky semináře Pardubice

Uplatnění paušální částky za provedení exekučních srážek ze mzdy (50 Kč) zaměstnavatelem při deponování (exekuční příkaz dosud nenabyl právní moci). Paušální částka jen jednou nebo za každý měsíc deponování? Zde je vyjádření EK ČR ze dne 20.8.2021 (před nabytím účinnosti od 1. ledna 2022).

Je možné uplatnit paušál i u deponované srážky?

V případě, že jsou splněny podmínky, pak je účinné ustanovení § 87 odst. 3 EŘ, které stanoví, že plátce mzdy má právo na náhradu, pak to možné je. Tento nárok ale nemůže vniknout za měsíce, kdy ustanovení ještě nebylo účinné. Ono je to také logické – v řízeních, které teprve budou zahájeny, logicky neexistuje deponovaná částka. To stejné platí i v případě dříve zahájených exekucí, ve kterých nebyl vydán exekuční příkaz srážkami ze mzdy. V ostatních případech nebude dané ustanovení účinné. Plátce mzdy si uspokojí svůj nárok způsobem předvídaným § 289 odst. 2, § 291 odst. 3 nebo § 293 odst. 1 OSŘ, tedy před jejich vyplacením exekutorovi.

§ 87 odst.3 EŘ: Plátce mzdy má právo na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za každý kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy nebo jiných příjmů povinného. Paušálně stanovenou náhradu nákladů hradí plátci mzdy povinný. Provádí-li plátce mzdy zároveň srážky k vydobytí několika pohledávek vůči témuž povinnému, náleží mu náhrada nákladů pouze jednou. Právo na částku náhrady nákladů, jež nebyla odečtena ze sražené částky podle občanského soudního řádu, zaniká.