Pro účastníky semináře Zlín

Uchovávání kopií dokladů zaměstnavatelem pro účely slev a daňového zvýhodnění

K požadovanému dokládání nároku na daňové zvýhodnění kopií pravomocného rozhodnutí o svěření dítěte do výhradní péče rodičů a potvrzením o pobírání rodičovského příspěvku k uplatnění slevy na manželku uvedlo Generální finanční ředitelství (Mgr. Lukáš Heřtus) následující:

„Ohledně předkládání dokladů na prokazování slev na dani, nezdanitelných částek základu daně a daňového zvýhodnění a jejich archivace uvádíme, že předepsané doklady, které se předkládají u plátce daně, jsou definované v ustanovení § 38l zákona o daních z příjmů. V běžných situacích jsou předložené doklady uvedené v § 38l ZDP dostačující i pro správce daně, nelze však vyloučit i jiné důkazní prostředky.

Zaměstnavatel tedy není oprávněn automaticky pořizovat kopie např. potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku k uplatnění slevy na manželku.  Nemá k tomu ani zákonnou oporu – poplatník tyto skutečnosti deklaruje sám podle § 38k ZDP. Avšak  u střídavé péče jsou doporučena v Pokynu D-22 ( k § 38l odst. 3) i čestná prohlášení.

Je-li uplatněno poplatníkem chybně a následně je tato skutečnost zjištěna a jedná se o chybu z viny poplatníka, ZDP na tyto situace pamatuje v § 38l odst. 5 ZDP. Taktéž je v praxi běžné, že pokud má plátce daně pochybnosti, poplatníkovi tuto výhodu neposkytne a ten má možnost ji uplatnit v rámci DAP DPFO – zde již ověřuje správnost uplatnění správce daně.“

Je tedy jednoznačné, že automatické kopírování výše uvedených dokladů je nadbytečné a z pohledu GDPR nepřiměřené. Zaměstnavatel k tomu nemá právní důvod. Dokládáme pouze dle § 38l ZDP. Více zde: GDPR a osobní údaje zaměstnanců pro daňové účely

Sedmidenní rodičovská dovolená (otcovská poporodní péče)

Podle aktuálního vyjádření MPSV je sedmidenní rodičovská (otcovská) výkonem práce. Uplatní se pravidlo dle § 216 odst. 2 zákoníku práce, kdy doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.

Dlouhodobé ošetřovné a odpracovaná doba pro účely náhradního plnění

Generální ředitelství úřadu práce – Dlouhodobé ošetřovné je dávka nemocenského pojištění (podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). Pro účely výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se doby, za které jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, ale které nejsou pracovní neschopností, nezapočítávají do neodpracovaných hodin, o které se dle § 15 odst. 2 vyhl. č. 518/2004 Sb. zvyšují odpracované hodiny. Doba, po kterou je poskytováno dlouhodobé ošetřovné, se do těchto hodin nezapočítá.Vyhláška změněna nebyla.

MPSV – dlouhodobé ošetřovné, stejně jako nová dávka otcovské poporodní péče, je dávka nemocenského pojištění (podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). Pro účely výpočtu přepočteného počtu se tedy k těmto dávkám přistupuje stejně jako k mateřské dovolené. Tj. doby, za které jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, ale které nejsou pracovní neschopností, se nezapočítávají do neodpracovaných hodin, o které se zvyšují odpracované hodiny. Jednoduše řečeno – do odpracovaných hodin se započítávat nebudou. Vzhledem k uvedenému zdůvodnění není potřeba vyhlášku č. 518/2004 Sb. měnit.

Zdravotní pojištění a vznik zaměstnání – údajná změna ve výkladu

Jelikož mi účastnice semináře nezaslaly slibované podklady (pokud je to možné, zašlete), požádala jsem ústředí VZP alespoň o obecné vyjádření, zda je skutečně nějaká změna. Dle vyjádření VZP k žádným změnám nedochází, stále jsou platné údaje uvedené v tomto článku (bylo VZP prověřeno): Kdy se u brigád odvádí sociální a zdravotní pojištění