Pro účastníky semináře Pardubice

Pro účely stanovení nároku se rozhodný příjem stanoví jako měsíční průměr příjmů rodiny v rozhodném období. Měsíční průměr je poté součet jednotlivých měsíčních průměrných příjmů jednotlivce, rodiny anebo společně posuzovaných osob. K žádosti proto budete muset přiložit i potvrzení o výši čtvrtletního příjmu, které se bude následně dokládat každé čtvrtletí.

Do příjmu se dle § 5 zákona o statní sociální podpoře započítává:

příjem ze zaměstnání nebo podnikání, příjmy z nájmu, ostatní příjmy dle ZDP vyjma výher z hazardních her, reklamních soutěží, losování, cen z veřejných nebo sportovních soutěží apod., a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, vyživovací povinnost nebo obdobné plnění poskytované ze zahraničí, výsluhové náležitosti a nároky u vojáků z povolání a členů bezpečnostních sborů, služební příspěvek na bydlení u vojáků, náhrada mzdy, odměny nebo platu za dočasnou pracovní neschopnost, příjmy z dávek a plnění pojistné smlouvy o pojištění důchodu, náhrada za služebnost, dávky z nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné, mateřská atd.), dávky z důchodového pojištění (starobní, invalidní a pozůstalostní důchody), podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, dávka náhradní výživné, rodičovský příspěvek, mzdové nároky v rámci platební neschopnosti zaměstnavatele v rozsahu, ve kterém nebyly zúčtovány a další.

Daňový bonus se nezapočítává.