Pro účastníky webináře Praha

Zastavení daňové exekuce: Nařízenou exekuci lze zcela nebo částečně zastavit z obecných důvodů pro zastavení daňového řízení (§106) a dále ze speciálních důvodů (§181 odst. 2). Správce daně tak může učinit na návrh příjemce exekučního příkazu nebo z moci úřední.
Proti rozhodnutí o zastavení daňové exekuce se nelze odvolat. Exekuce je zastavena, srážky se dále neprovádí.