Pro účastníky semináře Praha (zveřejněno dne 6. 12. 2017)

Řidič referent – školení (bývá obvykle zakončeno zkouškou) a vyhláška (není dosud zveřejněno ve Sbírce zákonů)

Hezky popsáno například zde: https://www.skolenibozp.cz/aktuality/skoleni-ridicu-referentskych-vozidel-referentu-vse-co-potrebujete-vedet. Je to ale podle dosavadních podmínek. Od data účinností nové vyhlášky se bude postupovat podle nových pravidel. Příslušná část novely vyhlášky (příloha k vyhlášce), poslední úprava byla s dnešním datem, tj. 6. 12. 2017 (pozor – je tam změna!):

Řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby

A.Nemoci vylučující zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou přepravovány do místa výkonu práce další osoby

Použije se příloha č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu vymezení pro skupinu 2.

B. Nemoci, u kterých lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou k řízení motorového vozidla, pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou přepravovány do místa výkonu práce další osoby

Použije se příloha č. 3 vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, a to v rozsahu vymezení pro skupinu 2.

Vstupní prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění)
Periodická prohlídka: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění)

Lhůty periodických prohlídek: 1x za 6 let, po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky, a to při výkonu prací v kategorii 1; 1x za 4 roky, po dovršení 50 let věku 1x za 2 roky, a to při výkonu prací v kategorii 2 až 4
Výstupní prohlídka: základní vyšetření
Následné prohlídky: 0

Vstupní prohlídky od 1. listopadu 2017
V souladu s novelou zákona o specifických zdravotních službách (§ 59 odst. 2) hradí vstupní prohlídky uchazeč o zaměstnání, avšak v případě uzavření pracovněprávního vztahu uhradí zaměstnanci vždy zaměstnavatel. Nelze se již dohodnout na úhradě zaměstnance, ani uhradit až po uplynutí zkušební doby. V tomto smyslu poupravilo svůj původní výklad i ministerstvo zdravotnictví. Příslušné ustanovení není napsáno zcela srozumitelně, ale jednoznačně je to vysvětleno v důvodové zprávě k novele zákona.
Vyhláška o pracovnělékařských službách dosud ve Sbírce zákonů zveřejněna nebyla. Čeká se na vyhlášení.
Informace k elektronické evidenci náhradního plnění
Centrální evidence náhradního plnění byla spuštěna 3. 10. 2017. Přináší nové povinnosti zejména pro dodavatele plnění, ale dotkne se i odběratelů plnění.
GDPR