Pro účastníky školení Svitavy (zveřejněno od 24. 11. 2017)

Dlouhodobé ošetřovné a důchodce (omezení dávky 70 dny?)

Podle ČSSZ může mít na dlouhodobé ošetřovné nárok i starobní důchodce, pokud je účasten nemocenského pojištění a splní podmínky nároku na dávku. Platí pro něj stejná podpůrčí doba (doba po kterou lze poskytovat dávku) jako pro ostatní pojištěnce, tj. nejdéle 90 kalendářních dnů.

Nástup nebo ukončení zaměstnání v průběhu měsíce

Vyjádření z ústředí VZP (vaše pobočka nemá správný výklad!): Podle ustanovení § 3 odst. 9 písm. a) zák. č. 592/1992 Sb., v platném znění, se minimální vyměřovací základ zaměstnance snižuje na poměrnou část odpovídající počtu kalendářních dnů, pokud zaměstnání netrvalo po celé rozhodné období, kterým je celý kalendářní měsíc. Pokud tedy zaměstnanec ukončil pracovní poměr 20. den (byl naposledy v práci) a měsíc měl 31 kalendářních dní, proběhne výpočet pojistného pro rok 2017, kde byl min. měsíční vyměřovací základ stanoven na 11 tisíc Kč, následovně:

11.000/31*20=7.096,77 – z toho 13,5 % je po zaokrouhlení na celé koruny nahoru 959,- Kč

Pokud byl pojištěnec zaměstnán byť po část kalendářního měsíce, pak neodvádí za tento měsíc pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů. I kdyby zaměstnání trvalo pouze jeden den, zbývajících 30 dní nemá povinnost doplácet pojistné jako OBZP.

Studium na konzervatoři a maturita

Jedná se stále o soustavnou přípravu na budoucí povolání i po složení maturity (nejde o poslední prázdniny). Student ve studiu pokračuje až do absolutoria.