Pro účastníky semináře v Pardubících

Lhůta pro vystavení Potvrzení o vyplacených nemocenských dávkách (pracovní úraz)

Jelikož jsem žádnou speciální lhůtu v zákoně o nemocenském pojištění nenašla, mělo by se postupovat podle ustanovení § 160 zákona o nemocenském pojištění. Zde se ke sdělování údajů píše:

(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, sdělují se údaje bezplatně.

(2) Není-li v tomto nebo jiném zákoně stanoveno jinak, sdělují se údaje do 30 dnů ode dne

a) obdržení žádosti o sdělení údajů, jde-li o údaje sdělované na žádost,

b) kdy se o nich povinné subjekty dozvěděly, jde-li o údaje sdělované bez žádosti.

Dítě v pěstounské péči a vyživovaná osoba

Dítě v pěstounské péči není vyživovanou osobou, vyživovací povinnost zůstává rodičům dítěte (ti jsou povinni zasílat úřadu práce výživné na dítě v pěstounské péči). To se samozřejmě netýká ostatních vlastních dětí, které jsou v domácnosti s pěstounem. Vyživovaným dítětem pro účely exekučních srážek je dítě vlastní (biologické) nebo osvojené (dle § 794 a násl. nového občanského zákoníku).

V případě pěstounské péče se jedná o péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o:

  • svěření dítěte do péče jiné osoby,
  • jmenování fyzické osoby poručníkem dítěte,
  • svěření dítěte do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu,
  • svěření dítěte do předpěstounské péče zájemci o pěstounskou péči,
  • nařízení předběžného opatření o péči o dítě.

Za péči nahrazující péči rodičů se nepovažuje osvojení, neboť osvojitel sám má ze zákona postavení rodiče.

Další rozdíl od zákona o daních z příjmů, kde je vyživovanou osobou s nárokem na daňové zvýhodnění i dítě v péči nahrazující péči rodičů.