Pro účastníky semináře Náchod

Další stravenka (příspěvek na stravování) u dlouhých směn (nepeněžní)

Příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované jako nepeněžní plnění se poskytují až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu podle zákoníku práce, max. však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance   v § 6 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů při trvání pracovní cesty 5 až 12 hod., které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem.

Příspěvek na stravování (nepeněžní) lze uplatnit jako výdaj (náklad), pokud přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny trvá aspoň 3 hodiny. Příspěvek na stravování (nepeněžní) lze uplatnit jako výdaj (náklad) na další jedno jídlo za zaměstnance, pokud délka jeho směny v úhrnu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zvláštního právního předpisu, bude delší než 11 hodin. Příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle § 176 odst. 1 písm. a) zákoníku práce. Za stravování ve vlastním stravovacím zařízení se považuje i stravování zabezpečované ve vlastním stravovacím zařízení prostřednictvím jiných subjektů.   

Jestliže zaměstnavatel poskytne například 2 stravenky ve výši 75 Kč zaměstnancům s 12hodinovou směnou, pak si může dát do nákladů 2 × 55 % z 75 Kč (tj. 82,50 Kč). Na straně zaměstnance bude hodnota obou stravenek osvobozena.

Poskytování stravenek na ošetřovném

Jedná se o poskytnutí stravenky za určitý počet směn (směna odpadla z důvodu překážky, ale stále vycházíme z počtu plánovaných směn v měsíci, aby nedošlo k zneužití), pak by byly dle mého názoru u nepeněžního příspěvku (stravenky) splněny podmínky pro osvobození na straně zaměstnance, avšak na straně zaměstnavatele nejde o daňově uznatelný výdaj. Musí však nárok plynout z podmínek k poskytování tohoto benefitu, např. interním předpisem mohou být popsány bližší podmínky, tj. minimální počet odpracovaných hodin pro nárok atd. (na ošetřovném logicky žádné odpracované hodiny nebudou). U stravenkového paušálu (peněžitý příspěvek na stravování) už by bylo osvobození na straně zaměstnance problematické.