Pro účastníky semináře/webináře Pardubice

Zodpovězení dotazů z chatu:

Pokud zaměstnanec má nařízenou karanténu, izolaci a ten den

a) odpracuje celou směnu

Podle toho, zda se jedná o karanténu nebo o izolaci (DPN). Pravidlo o posunu počátku období 14 dní na následující den, je-li směna v den uznání dočasné pracovní neschopnosti zcela odpracovaná, platí ze zákona výlučně pro dočasnou pracovní neschopnost, nikoli pro karanténu. U karantény se neposouvá, tj. náleží za prvních 14 dnů karantény – tedy ode dne, od něhož byla nařízena, včetně. Zde bude příslušet příspěvek v omezené výši, při výpočtu maximální možné částky se zohlední jen zameškané hodiny, tj. hodiny náhrady mzdy násobené 90 % průměrného výdělku. 

b) část směny

Mimořádný příspěvek ve výši 370 korun se bude vztahovat i k tomuto dni, kdy byla část směny odpracovaná. Avšak v součtu s náhradou mzdy za zameškané hodiny nesmí přesáhnout 90 % mzdy. Pokud tedy zaměstnanec část směny odpracuje, bude se příspěvek opět krátit tak, aby tuto hranici nepřesáhl.

Další případ, počítáno s účinností zákona např. 17.12.2021:

Noční směna z 8.12. na 9,12, , odpracoval celou směnu další noční z 9.12 na 10.12. odpracoval taktéž celou směnu, 11.12 a 12.12 volno , 13.12,  14.12 ranní směna…. Od 9.12 vystavila hygiena karanténu. Jak postupovat při výpočtu náhrady mzdy při prvních 14ti dnech PN a izolačním příspěvku?

Zde se bude postupovat rovněž podle pravidla – odpracovaná celá směna nebo část směny. Rovněž dle toho, zda jde o začátek karantény nebo izolace (popsáno výše). Zde jde o karanténu, nic neposouváme. Začíná maximálně 14denní období pro poskytování náhrady mzdy. Pro výpočet zjednodušeně – jakmile vznikne nárok na náhradu mzdy (alespoň za část jedné směny), má zaměstnanec vždy nárok po dobu nařízené karantény nebo izolace na mimořádný příspěvek za kalendářní dny (nejvýše 14 dnů). Samozřejmě po jeho případném krácení. Příspěvek totiž náleží ve výši 90 % průměrného výdělku zaměstnance za odpovídající počet zameškaných hodin. Čím méně hodin zaměstnanec z důvodu karantény či izolace zamešká, tím bude mimořádný příspěvek nižší.