Pro účastníky semináře Brno

Navýšení nezabavitelné částky 2022

Nezabavitelná částka se stanoví v souladu s nařízením vlády č. 595/2006 Sb. Zde se píše: Základní částka, která nesmí být podle § 278 občanského soudního řádu sražena povinnému z měsíční mzdy, je rovna úhrnu tří čtvrtin součtu částky životního minima jednotlivce1) a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního právního předpisu (dále jen „nezabavitelná částka“) na osobu povinného, a jedné třetiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu se stanoví pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel2).

2) § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Zde je uvedena částka normativních nákladů na bydlení (od 50 000 do 99 999 Kč) 6815 Kč . Pro rok 2022 však byly měsíční normativní náklady dodatečně navýšeny dle § 26a zákona o státní sociální podpoře, avšak je zde uvedeno: Částky měsíčních normativních nákladů na bydlení stanovené nařízením vlády vydaným podle § 28 pro rok 2022 se pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 navyšují pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši o částky stanovené v odstavci.

Prozatím neoficiální stanovisko (Oddělení profesní legislativy Ministerstva spravedlnosti z 15. 2. 2022): Hovoří-li nařízení vlády č. 595/2006 Sb. o tom, že nezabavitelná částka se vypočítává z částky normativních nákladů na bydlení, máme za to, že pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 je třeba normativními náklady na bydlení rozumět částku normativních nákladů na bydlení navýšenou podle zákona č. 17/2022 Sb. (6 815 + 1 120 Kč). Navýšení podle zákona č. 17/2022 Sb. nelze považovat za samostatnou částku, ale o částku zvyšující původní částku normativních nákladů na bydlení – tomu nasvědčuje i důvodová zpráva k zákonu č. 17/2022 Sb., podle níž se stanovená částka, která vychází z průměrného navýšení cen energií v roce 2022, má připočíst k částce normativních nákladů na bydlení.“

Oficiální stanovisko prozatím ministerstvo spravedlnosti nevydalo, ale vzhledem k tomu, že byly aktuálně změněny kalkulačky, je asi jasno. V úterý na toto téma vydám článek s postupem. Odkaz zde připojím.

Dle MPSV se zvyšuje: Další zvýšení nezabavitelné částky v exekucích. A zpětně od začátku roku 2022 Ale komplikace tím nekončí, jednotlivé soudy mohou rozhodnout (a také rozhodují) rozdílně od metodiky MPSV.