Pro účastníky webináře Pardubice

Řidičský průkaz – řidiči z Ukrajiny mohou zcela v souladu s platnými zákony v České republice řídit automobily se svým národním řidičským průkazem. Je to možné u dokladů, které odpovídají vzoru řidičského průkazu stanoveného Úmluvou o silničním provozu (Vídeň 1968). To, že ukrajinští řidiči nevlastní evropský řidičský průkaz není překážka. Řidičský průkaz by bylo třeba měnit až v případě pobytu v České republice po dobu jednoho roku a delší.

Přihlašování: ZP – hlásí se pouze kódem P. Kód C se zde neuvádí (číslo pojištěnce cizinec s uděleným speciálním vízem/dočasnou ochranou již má). ČSSZ – přihlašuje se bez rodného čísla (není) a bez EČP (pokud není ještě přiděleno) – vyplní se datum narození, adresa trvalého pobytu v zahraničí a adresa pobytu v ČR.

Úmrtí zaměstnance na Ukrajině – čeští zaměstnavatelé pravděpodobně zůstanou odkázání na informace od rodinných příslušníků svých zaměstnanců. Mohou se také individuálně obrátit na Velvyslanectví Ukrajiny v ČR, které by mělo být schopné tyto informace poskytnout po případném ukončení konfliktu.

BOZP – školení pro Ukrajince – zaměstnanci musí obsahu školení porozumět, aby byli schopni uplatnit nabyté znalosti. Pokud tuto povinnost zaměstnavatel nezabezpečí na svůj náklad (§ 101 odst. 6 zákoníku práce), např. zajištěním kvalifikovaného tlumočníka v případech, kdy zaměstnanci neovládají dostatečně český jazyk, dojde z jeho strany k porušení právní úpravy. Nemusí se jednat o jejich mateřský jazyk, pokud ovládají jiný. Mohou být školení i prostřednictvím přeložených učebních textů, speciální online školení atd.

Zákoník práce pouze uvádí, že informace o rizicích práce a o opatřeních na ochranu před jejich působením musí být pro zaměstnance srozumitelné, tedy nikoliv informace poskytované v rámci školení. Avšak proškolený zaměstnanec, který by školení nerozuměl, zřejmě nebude způsobilý k práci.

Agenturní zaměstnávání – Kdo platí při agenturním zaměstnávání mzdu a jak je to s pracovními úrazy? a navazující článek Možná úskalí agenturního zaměstnávání pro zaměstnavatele i zaměstnance