Pro účastníky semináře Ústí nad Orlicí

Kontrola whistleblowingu (ochrana oznamovatelů) – u zaměstnavatele budou kontrolovat inspektoráty práce. Bude zaveden nový § 34a do zákona o inspekci práce.

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany oznamovatelů
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako povinný
subjekt podle zákona o ochraně oznamovatelů
a) neurčí příslušnou osobu podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů nebo jinou
příslušnou osobu podle § 10 odst. 7 zákona o ochraně oznamovatelů,
b) nezajistí možnost oznamovatele podat oznámení podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona
o ochraně oznamovatelů,7
c) nezajistí uveřejnění stanovených informací způsobem umožňujícím dálkový přístup
podle § 9 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně oznamovatelů,
d) v rozporu s § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů nezajistí, aby se
s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná osoba nebo aby byl dodržen
zákaz poskytnout údaje podle § 20 zákona o ochraně oznamovatelů, nebo
e) v rozporu s § 9 odst. 2 písm. f) zákona o ochraně oznamovatelů nezajistí, aby byl
oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně
oznamovatelů nebo o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3
zákona o ochraně oznamovatelů.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do 400 000 Kč.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) a e) lze uložit pokutu
do 1 000 000 Kč.

Důvodová zpráva k novele zákona uvádí, že v důsledku přiřazení nových povinností do působnosti kontrolních orgánů bude nezbytné navýšit počet jejich zaměstnanců k zajištění vykonávání nových úkolů. Nově přiřazené úkoly lze rozdělit do dvou kategorií; vykonávání kontroly nad dodržováním povinností vyplývajících z návrhu zákona, které budou inspektoráty práce provádět v rámci své obvyklé činnosti a rozhodování o přestupcích zaměstnavatelů dle návrhu zákona.

Souběžné pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele – do limitu počtu 50 zaměstnanců coby fyzických osob, nelze tedy jednu osobu pro účely zjištění počtu zaměstnanců k referenčnímu datu započítat jedním zaměstnavatelem dvakrát, přestože by s ním měla současně uzavřeny dva pracovněprávní vztahy (např. na základě uzavřené pracovní smlouvy a dále dohody o provedení práce).