Pro účastníky semináře Valašské Meziříčí

Předání ELDP zaměstnanci: Podle § 38 odst. 5 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení je zaměstnavatel povinen vyhotovit stejnopisy evidenčního listu s údaji podle odstavce 4; jeden stejnopis je povinen předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence [§ 35a odst. 4 písm. a)] a druhý stejnopis, který opatří podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce a svým razítkem, je povinen vydat občanovi, a to nejpozději v den, kdy předkládá evidenční list příslušnému orgánu sociálního zabezpečení podle § 39 odst. 2 nebo 3. Nesouhlasí-li občan se zápisem zaměstnavatele v evidenčním listu a zaměstnavatel na základě žádosti občana evidenční list včetně jeho stejnopisu neopraví, může občan požádat územní správu sociálního zabezpečení příslušnou podle § 39 odst. 1 do 30 dnů ode dne převzetí stejnopisu evidenčního listu, aby tento spor rozhodla.

Za řádné plnění povinností zaměstnavatele je rovněž možné označit situaci, kdy:

  • zaměstnanec prokazatelně obdrží stejnopis ELDP v elektronické podobě opatřený všemi předepsanými náležitostmi s možností jeho tisku, včetně razítka a podpisu zaměstnavatele. Jaká forma těchto náležitostí bude zaměstnavatelem zvolena, zda na stejnopisu ELDP bude vytištěno faksimile podpisu (obrázek podpisu) a obrázek razítka, nebo bude opatřen zaručeným elektronickým podpisem, je čistě na vůli zaměstnavatele.
  • při elektronické distribuci stejnopisu ELDP bude použit vhodný a bezpečný technický prostředek (nástroj), kterým bude zaručena neměnnost stejnopisu ELDP a ochrana osobních údajů (např. pdf dokument obalený heslem a podobně).

Pokud se jedná o zajištění podpisu zaměstnance na takto vyhotoveném stejnopisu ELDP, který zaměstnavatel ponechá ve své evidenci a archivuje po zákonem stanovenou dobu, musí elektronický záznam nesporně prokázat zákonem stanovené podmínky, tzn. záznam, že zaměstnanec stejnopis ELDP obdržel.