Pro účastníky semináře Trutnov

FKSP – nákup automatu na kávu, kávy a smetany do kávy

V souladu s vyhláškou o FKSP (§ 4 zákon č. 114/2002 Sb.) je možné z fondu přispívat na vybavení ke zlepšení pracovních podmínek, na pracovní oděvy a obuv, a to nad povinné vybavení, na jednotné oblečení a na vybavení pro sportovní a zájmovou činnost, které je půjčováno zaměstnancům. Nákup kávovaru je jednoznačně vybavení ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Je možné přispívat také na provoz kávovaru -energie, opravy atd. Ovšem nákup obsahu (káva, kapsle, smetana) není v souladu s vyhláškou.

Pohoštění ve formě kávy by šlo pouze v rámci nákladů na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pořádané organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací, tj. pohoštění dle § 9 písm. b) vyhlášky o FKSP.

Pohřeb jako překážka v práci při noční směně (zaměstnanec noc před pohřbem odpracoval, ale nestihne se vrátit na následující noční směnu, která začíná ve 22 hodin)

Z vyjádření MPSV plyne (odpovídala Mgr. Barbara Hanousek Eckhardová), že v okruhu taxativně vyjmenovaných překážek v práci na straně zaměstnance (nařízení vlády č. 590/2006 Sb.) je i poskytnutí pracovního volna vždy s náhradou mzdy nebo platu v souvislosti s úmrtím rodinného příslušníka nebo jiné osoby žijící se zaměstnancem ve společné domácnosti (viz bod 7 Přílohy k nařízení vlády č. 590/2006 Sb.) Délka poskytovaného pracovního volna je diferencována podle pozůstalých osob ve vztahu k zemřelému a je rozdělena do tří skupin, kdy pracovní volno je poskytováno  maximálně 2 dny nebo pouze na nezbytně nutnou dobu. Výše uvedenou právní úpravou se řídí jak pracovněprávní vztahy zaměstnanců podle zákoníku práce, tak vztahy zaměstnanců ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, který § 104 odst. 1 na úpravu překážek v práci na straně zaměstnance podle zákoníku práce odkazuje (§ 191, 199 odst. 1 a 2, § 200 až 204 a 206 zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci).

V případě vzniku překážky v práci na straně zaměstnance z důvodu úmrtí rodinného příslušníka, který odpracoval noční směnu a překážka v práci zasahuje do jeho bezprostředně následující noční směny, nejedná-li se o zaměstnance patřícího do skupiny pozůstalých, kterým vzniká právo na pracovní volno pouze na nezbytně nutnou dobu k účasti na pohřbu (nejvýše na jeden den), je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno na celou tuto noční směnu.  Pokud zákoník práce uvádí dny, jedná se o pracovní dny, tedy směny.

Kopírování rodných (obdobně oddacích listů)

Zákon o daních z příjmů (§ 38l odst. 3 písm. a) říká, že nárok na daňové zvýhodnění se prokazuje „úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte“. Obdobně se postupuje při prokazování totožnosti manžela (oddací list). Dle zákona by tedy mělo být dostačující předložení rodného či oddacího listu k nahlédnutí a tím prokázání totožnosti zaměstnavateli. Doložení zde výslovně uvedeno není.

Rodný list i oddací list totiž obsahuje údaje o dalších osobách, což jsou osobní údaje nad rámec požadovaný zákonem o daních z příjmů. Pokud se plátce obává potíží při prokazování, lze eventuálně z předložených originálů rodných a oddacích listů pořídit fotokopie a údaje nad rámec zákona při kopírování zakrýt.

Pro účastníky semináře Pelhřimov

Stravování jako osvobozený příjem na straně zaměstnance

Nerozhoduje, zda se jedná o stravování nebo o stravenku. Důležitá je stanovená hodnota jednoho jídla nebo stravenky. Část, kterou poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci formou nepeněžního plnění, tedy rozdíl mezi hodnotou stravy  nebo stravenky a platbou zaměstnance, je příjmem zaměstnance od daně osvobozeným. Pokud cena oběda obsahuje DPH, pak je hodnota stravenky (stravného) a tím i nepeněžní příjem zaměstnance včetně DPH.

Pro účastníky semináře Svitavy

Pracovnělékařské prohlídky se provádí rovněž před uzavřením vztahu obdobnému vztahu pracovněprávnímu. Jde o služební poměry příslušníků bezpečnostní armády ČR, pracovní vztahy soudců a členství v družstvu (je-li podmínkou pracovní vztah) nebo služební poměry úředníků orgánů státní správy. Nepatří sem obchodně-závazkové vztahy ani výkon veřejných funkcí, do nichž jsou osoby voleny. Z toho plyne, že se netýkají uvolněných zastupitelů, poslanců, senátorů, ale ani starostů.

GDPR a údaje o zdravotním stavu zaměstnanců

Obecné nařízení věnuje speciální pozornost zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, jimiž jsou údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení. Do kategorie citlivých údajů nařízení nově zahrnuje genetické, biometrické údaje a osobní údaje dětí. Zpracování citlivých osobních údajů podléhá mnohem přísnějšímu režimu, než je tomu u obecných údajů.

Mezi osobní údaje o zdravotním stavu by měly být zahrnuty veškeré údaje související se zdravotním stavem, které vypovídají o tělesném nebo dušením zdraví člověka. Ke zpracování citlivých údajů včetně informací o zdravotním stavu dochází i při pracovněprávním poměru (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti). Při nakládání s potvrzením lékaře o vstupní lékařské nebo preventivní prohlídce  (uložení do osobního spisu) se nejedná o zpracování citlivých údajů o zdravotním stavu. Tím, kdo zpracovává údaje o zdravotním stavu zaměstnanců, uchazečů o zaměstnání je v tomto případě toliko příslušný lékař.

Zaměstnavatel je oprávněn zpracovávat údaje o zdravotním stavu, pokud má zákonnou oporu. Například při zaměstnání osob se změněnou pracovní schopností. Další situací, kdy zaměstnavatel shromažďuje a zpracovává tyto citlivé osobní údaje zaměstnance, je vedení evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání. Vzhledem k tomu, že platné právní předpisy výslovně stanoví povinnost vést tuto evidenci, nepotřebuje zaměstnavatel ke zpracování osobních a citlivých údajů v této evidenci výslovný souhlas zaměstnance.

Zvýšená ochrana se projevuje zejména ve stanovených zvláštních právních důvodech, na základě kterých je lze zpracovávat, vázanost některých institutů na jejich zpracování (např. posouzení vlivu, vyhotovit záznamy o činnostech zpracování), důraz na jejich zvýšené zabezpečení.

Pro účastníky semináře Trutnov

Pracovní úraz a výpis z karty řidiče pro pojišťovnu – požadavek pojišťovny na zaslání podrobných údajů z kart řidiče (STAZKA). Karta je vlastnictvím řidiče a zaměstnavatel nemá čtečku, aby mohl takový výpis zajistit. Je tento požadavek v souladu s GDPR?

Pojišťovna KOOPERATIVA: V případě pracovního úrazu, který se stane mimo dobu řízení vozidla, potřebuje pojišťovna doklady, na základě kterých může posoudit, zda se jedná o pracovní úraz ve smyslu zákoníku práce, tedy zda je dána věcná, místní a časová souvislost s plněním pracovních úkolů. Tuto souvislost lze prokázat pomocí evidence pracovní doby člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu, kterou je zaměstnavatel podle § 6 nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, povinen  uchovávat po dobu nejméně 2 let po skončení jednotlivých kalendářních roků. Vznik pracovního úrazu je povinen prokázat poškozený zaměstnanec a primárně tedy on předkládá pojišťovně potřebné důkazy a doklady. Doklady, které prokazují vznik nároku na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za újmu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, zpracovává pojišťovna v souladu s Nařízením GDPR na základě plnění právních povinností.