Pro účastníky semináře Praha

Slevy na pojistném u zahraničních pracovníků – pokud budou občané EU a cizinci podléhat českým právním předpisům, mj. za ně bude zaměstnavatel odvádět pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, bude si za ně moci zaměstnavatel uplatnit slevu při splnění podmínek v zákoně č. 216/2022 Sb. stejně jako za občany ČR.

Avšak u pečujících rodičů musí mít rodný list (jinak nelze uplatnit) a u osob se zdravotním postižením se musí jednat o posouzení českého orgánu sociálního zabezpečení.

Pro účastníky semináře Svitavy

Počet vychovaných dětí a odchod do starobního důchodu – hodnotí se obdobně, jako u výchovného. Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod je splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Pokud se však žena ujala výchovy dítěte až po dosažení osmého roku jeho věku, podmínka výchovy dítěte je splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti roků. To však neplatí, pokud žena před dosažením zletilosti dítěte přestala o dítě pečovat.

Například: Žena začala pečovat o dítě ve 4 letech, musí pečovat alespoň 10 let, tj. do 14 let dítěte. V případě, že žena začne pečovat po 8 roku věku dítěte, stačí jí pouze 5 roků péče, ale s tou podmínkou, že do 18 let věku dítěte nesmí přestat pečovat. Naopak u ženy, která pečovala o dítě prvních pět let života a poté bylo svěřeno do péče otci, podmínka výchovy dítěte splněna nebude.

Pro účastníky semináře Prostějov

Srážková daň – podíl na zisku a zaokrouhlení – srážka daně se provádí ze základu daně, kde se pro účely podílu na zisku či zálohy zaokrouhluje na celé koruny dolů. Daň z tohoto základu se vypočte též se zaokrouhlením na celé koruny dolů.

Právní úprava: § 36 odst. 3 zákona o daních z příjmů

Pro účastníky semináře Uherské Hradiště

Slíbené odkazy na články: Zájem o vojenské zálohy roste. S ním se musí vypořádat i zaměstnavatelé (aktuálně zpracováno) a Zaměstnanec odjel s povolávacím rozkazem na Ukrajinu. Co když se již nevrátí? (zde je vyjádření k situaci, kdy se zaměstnanec z Ukrajiny nemohl vrátit – překážka v práci)

Uvolnění zaměstnance k výkonu funkce a postup u ČSSZ a zdravotní pojišťovny – aktuálně zpracováno s vyjádřením institucí zde: Jak na pojistné zaměstnanců uvolněných zaměstnavatelem do zastupitelstva

Pro účastníky semináře Valašské Meziříčí

Příplatek – dělená směna u učitele, který se odpoledne účastní vzdělávání (dohoda o pracovní činnosti) v rámci projektu – ŠABLONY. Učitel má u jednoho zaměstnavatele dva pracovněprávní vztahy. Každý pracovněprávní vztah se posuzuje samostatně. Jestliže je rozvržena směna – přímá a nepřímá pedagogická činnost a učitel se odpoledne účastní v rámci projektu vzdělávání (DPČ), pak se nejedná o přerušenou směnu. Navíc přerušená směna se týká pouze pracovního poměru, nikoli DPČ. Vždy ale záleží na konkrétním rozvržení směn.

Např. rozvržena přímá pedagogická činnost, poté následuje DPČ a dále rozvržení nepřímé pedagogické činnosti, pak při rozvržení směny v rámci pracovního poměru (přerušení směny alespoň 2 hodiny) skutečně vznikne nárok na příplatek za rozdělenou směnu.

Pro účastníky semináře/webináře Pardubice

Zvyšování kvalifikace – článek – starší, ale stále aktuální: Vzdělávání zaměstnanců jako daňově uznatelný náklad

Slevy na pojistném – kombinace důvodů kategorie věková a zdravotní postižení na chráněném trhu práce – Podle MPSV, pokud je zaměstnavatel uznán za zaměstnavatele na chráněném trhu práce, pak slevu na pojistném nelze uplatnit z žádného z uvedených důvodů – tedy ani s ohledem na věk zaměstnance (starší 55 let) a ani vzhledem k jeho zdravotnímu postižení. Zaměstnavatelé na chráněném trhu práce čerpají jiné typy podpory.

Pro účastníky webináře ProfiEduca

Dotaz: Pokud mám u zaměstnance dítě od 1. srpna 2022 ve služebním poměru vojáka z povolání a současně je studentem 1. ročníku prezenčního studia na Univerzitě obrany, vím, že nenáleží zaměstnanci daňové zvýhodnění, ale zaměstnanec se brání, že rodičům spolustudentů jiní zaměstnavatelé daňové zvýhodnění dávají.

Podle § 12 zákona o státní sociální podpoře se za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje: studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou 1. studia za trvání služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, 2. dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno podle § 10 nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, …

Zde ještě sdělení GFŘ k problematice

Pro účastníky semináře Chrudim

Částečně odpracovaná směna první den nemoci (část mzda a část náhrada mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti) – jde o vyloučený den pro účely nemocenského pojištění (pro vyměřovací základ), protože tento den začíná dočasná pracovní neschopnost. Pro účely důchodového pojištění nepůjde o vyloučenou dobu (pro evidenční list důchodového pojištění), protože zaměstnanec obdrží za tento den část mzdy.

Pro účastníky semináře Ústí nad Orlicí

Kurzy šití z FKSP – v souladu § 9 vyhlášky o FKSP lze z fondu lze přispívat zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům na

a) vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce a na dopravu na tyto akce,

b) náklady na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce pořádané organizační složkou státu, státním podnikem nebo příspěvkovou organizací,

c) náklady na umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání, které není odborným rozvojem, prohlubováním vzdělání nebo kvalifikace, soustavným vzděláváním nebo zdokonalováním odborné způsobilosti zaměstnance.

Vyhláška tedy nedefinuje o jaké kurzy se jedná, zda je pořadatelem vzdělávací organizace či OSVČ. Z pohledu daňového jde o zaměstnanecký benefit, kdy lze využít osvobození na straně zaměstnance dle § 6 odst. 9 písm.d) – využití vzdělávacích zařízení. Opět není definováno, o jakého pořadatele kurzu se jedná. Kurz musí být uhrazen zaměstnavatelem, nikoli proplacen zaměstnancům.

Dítě mladší 10 let v péči rodičů – dle potvrzení MPSV dítě v rodině mohou teoreticky uplatnit oba rodiče, rovněž ve střídavé péči. Dítě mimo domácnost (po rozvodu) nikoli.

Datové schránky – na zřízení datových schránek novým povinným subjektům má úřad tři měsíce. Bude to probíhat postupně, tedy ne všem OSVČ budou zřízeny ihned k 1.1. Přístupové údaje budou zasílány do vlastních rukou bez možnosti náhradního doručení, a to na adresu uvedenou v evidenci obyvatel nebo v příslušném rejstříku. Datová schránka bude zpřístupněna prvním přihlášením, nejpozději 15. den po zaslání přístupových údajů.

Datové schránky zřízené ze zákona (právnické a podnikající fyzické osoby) nebude možné na žádost znepřístupnit. K znepřístupnění těchto datových schránek dojde až s účinností ke dní výmazu ze zákonem stanovené evidence (ukončením podnikání, nikoli jeho přerušením či pozastavením), tzn. nikoli na žádost.

Fyzické osoby, kterým bude zřízena datová schránka, kdy použijí kvalifikovaného prostředku (např. Bankovní identity, elektronického občanského průkazu s čipem atd.) s ověřením vůči Identitě občana v rámci jejich autentizace pro přístup k vybraným službám veřejné správy, ji však deaktivovat budou moci. Budou ale muset podat žádost – lze přímo v klientském portálu datových schránek.

Podle vyjádření ministerstva vnitra bude u pověřených účetních (nepodnikatelů) při komunikaci s Portálem ČSSZ po prvním přihlášení datová schránka zřízena. Půjde znepřístupnit (deaktivovat). Pak zůstane znepřístupněna stále.