Pro účastníky semináře Valašské Meziříčí

Účet NIA a mzdová účetní s trvalým pobytem na Slovensku

Správa základních registrů: Pro aktivaci identifikačního prostředku Jméno, heslo, SMS platí, že fyzická osoba musí být vedena v registru obyvatel (ROB). Subjekty údajů vedených v registru obyvatel jsou

dle Zákona 111/2009 Sb. o základních registrech ve znění pozdějších předpisů § 17

  1. a) státní občané České republiky,
  2. b) cizinci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu anebo na základě dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu,
  3. c) občané jiných členských států Evropské unie, občané států, které jsou vázány mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím9), a občané států, které jsou vázány smlouvou o Evropském hospodářském prostoru10), a jejich rodinní příslušníci, kteří pobývají na území České republiky v rámci trvalého pobytu nebo kterým byl vydán doklad o přechodném pobytu na území České republiky delším než 3 měsíce,
  4. d) cizinci, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany11),
  5. e) jiné fyzické osoby, u nichž jiný právní předpis vyžaduje agendový identifikátor fyzické osoby a stanoví, že tyto fyzické osoby budou vedeny v registru obyvatel.

Fyzická osoba evidovaná v ROB  při založení a aktivaci identifikačního prostředku Jméno, heslo, SMS postupuje dle postupu ze stránek https://info.eidentita.cz/ups/ kde v kroku Aktivace identifikačního prostředku prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT https://info.eidentita.cz/ups/UpsAktivaceCzP.aspx  v bodě 4. v případě, že se nejedná o občana ČR, uvede při dotazu na rozsah poskytnutých údajů položky Jméno, Příjmení, Datum narození.