Pro účastníky webináře Ústí nad Orlicí

Jak správně poskytnout odměnu za pohotovost, kterou zaměstnanec vykonává ve svátek. Má ji 24 hodin, jedná se ale o pracovní den, kdy dostane náhradu mzdy za svátek 8 hodin,, za kolik hodin mu náleží odměna za pohotovost 16 nebo 24?

Tímto se již před časem zabývalo kolegium AKV – dostupné zde.

Pracovní pohotovost definuje zákoník práce jako dobu, kdy je zaměstnanec připraven (na jiném místě, než jsou pracoviště zaměstnavatele) k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, a to nad rámec svého rozvrhu pracovních směn.

  • Zaměstnavatelé požadují v některých případech po zaměstnancích na základě jejich vzájemné dohody dle ustanovení § 95 zákoníku práce držení pracovní pohotovosti      i ve dnech, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou nebo kdy nepracuje proto, že je svátek, a kdy mu z obou těchto titulů přísluší náhrada mzdy (resp. nekrácená měsíční mzda či plat).
  • Kolegium se zabývalo otázkou, zdali je s ohledem na principy právní úpravy obsažené v zákoníku práce vůbec myslitelné, aby zaměstnanec v těchto dnech pracovní pohotovost držel a zaměstnavatel měl tedy možnost ji na něm vyžadovat. V této souvislosti se Kolegium zaměřilo také na vymezení pojmu „pracoviště zaměstnavatele“, na kterých je připravenost zaměstnance k výkonu práce vnímána nikoliv jako pracovní pohotovost, ale jako součást pracovní doby.

Stanovisko: Kolegium dospělo k závěru, že v den svátku pracovní pohotovost možná je. Protože v tento den zaměstnanci směna z důvodu svátku „odpadla“ a zákon nevylučuje souběh náhrady mzdy nebo mzdy na straně jedné a odměny za pracovní pohotovost na straně druhé, může ji zaměstnanec držet jak v době, za kterou mu přísluší náhrada mzdy (nebo se mzda či plat nekrátí), tak v době předcházející nebo následující. Toto rozlišení má význam jen pro případ, že zaměstnanec bude v rámci pracovní pohotovosti vykonávat práci – v prvním případ půjde jen o práci ve svátek, v případě druhém též zpravidla o práci přesčas. Nařízení práce ve svátek je možné jen v případech uvedených v ustanovení § 91 odst. 3 a 4 zákoníku práce, avšak v jiných případech může zaměstnavatel takovou práci se zaměstnancem dohodnout (měl by proto primárně dohodnout i držení pracovní pohotovosti ve svátek).

Zahrnuje se mimořádný příspěvek do základu pro výpočet zálohového přídělu do FKSP?

Domnívám se, že nezapočítává, jelikož jde o snížení odvodu pojistného a tudíž by  tvorba přídělu do FKSP neměla být příspěvkem ovlivněna. Avšak nevylučuji, že se může postupem času objevit jiný názor či výkladové stanovisko GFŘ/MF.