Pro účastníky semináře Uherské Hradiště

Svědectví u soudu a vyloučené dny (pro účely nemocenského pojištění)

Jde o překážku v práci z důvodu obecného zájmu, konkrétně § 202 zákoníku práce – výkon občanské povinnosti. O výkon občanských povinností jde zejména u svědků, tlumočníků, soudních znalců a jiných osob předvolaných k jednání u soudu, správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku, při poskytnutí první pomoci, při opatřeních proti infekčnímu onemocnění, při poskytnutí osobní pomoci při požární ochraně, při živelních událostech, nebo v obdobných mimořádných případech a dále v případech, kdy je fyzická osoba povinna podle právních předpisů osobní pomoc poskytnout.

Odpověď se vztahuje k variantě, kdy nebyla poskytnuta náhrada příjmu zaměstnavatelem s následnou refundací od příslušného správního úřadu.

V souladu s § 17 odst. 7 zákona o nemocenském pojištění jsou vyloučenými dny:

a) kalendářní dny omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci nebo ve službě, za které zaměstnanci nenáleží náhrada příjmu nebo za které mu nebyl poskytnut služební příjem nebo služební plat, s výjimkou kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti, za které zaměstnanci nevznikl nárok na nemocenské z důvodu uvedeného v § 25 písm. a) a c), a kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti po ukončení podpůrčí doby podle § 28 odst. 4,

b) kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, v nichž náleží zaměstnanci náhrada mzdy, platu nebo odměny v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény) nebo snížený plat (snížená měsíční odměna) v období prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti (karantény)19); v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 se těmito vyloučenými dny rozumí období prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény,

c) kalendářní dny, za které bylo zaměstnanci vypláceno nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, ošetřovné nebo dlouhodobé ošetřovné,

d) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, za které osoba samostatně výdělečně činná podle zvláštního právního předpisu1) neplatí pojistné na pojištění,

e) kalendářní dny připadající na kalendářní měsíce, v nichž osoba samostatně výdělečně činná nebyla účastna pojištění.

Důchodové pojištění (ELDP) – v soudním a správním řízení a v přípravném trestním řízení vznikne svědkům účast na nemocenském a důchodovém pojištění.  Účast na pojištění zde vzniká dnem, za který mu náleží náhrada ušlého výdělku z důvodu svědecké výpovědi, a zaniká dnem, který předchází dni, za který tato náhrada již nenáleží. Obdobně se postupuje při podání vysvětlení na základě výzvy policejního orgánu nebo správního orgánu. Evidenční list důchodového pojištění zakládá a vede příslušný soud, policejní nebo správní orgán. Z pohledu zaměstnavatele se jedná o (omluvené) neplacené volno. Pro účely důchodového pojištění není vyloučenou dobou (variantu X nepředpokládám, jistě se nebude jednat o celý měsíc).

Prokura

Můj článek z roku 2014 publikovaný pro server Podnikatel.cz – Závaznost jednání prokuristy a jeho odměňování