Pro účastníky semináře Náchod

Nemocenské dávky a zahraniční pracovníci (Polsko)

Podle vyjádření ČSSZ se při uplatňování nároku na peněžité dávky v nemoci a mateřství českými pojištěnci ze zahraničí postupy liší podle toho, zda jde o státy EU nebo státy se kterými má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. Pokud se jedná o pracovníky z Polska, jde o státy EU a tedy se postupuje podle nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004 a nařízení EP a Rady (ES) č. 987/2009. Základním pravidlem je, že poskytování peněžitých dávek v nemoci a mateřství, které náleží z pojistného systému některého členského státu EU, se řídí právními předpisy toho členského státu EU, kde je osoba účastna pojištění na sociální zabezpečení. Jestliže se tedy bude jednat o české pojištěnce, uplatní se co do podmínek nároku na příslušnou dávku český zákon o nemocenském pojištění.

Nárok na dávku se uplatňuje vždy prostřednictvím zaměstnavatele, stejně, jako kdyby byl uplatněn vnitrostátně. Postup při uplatnění nemocenského se neliší od nemocenského českých zaměstnanců. Potvrdí ošetřující lékař daného členského státu. Nárok na ošetřovné se uplatňuje prostřednictvím tiskopisu „Žádost o ošetřovné při vzniku potřeby ošetřování (péče) v jiném členském státě EU“.

Problematiku podrobně zpracuji v článku pro server Podnikatel.cz. Zde bude ve spolupráci s ČSSZ vysvětlen postup uplatnění jednotlivých nemocenských dávek. Vyjde pravděpodobně v měsíci prosinci. Odkaz zde připojím.

Slibovaný článek: Zahraniční zaměstnanci a nárok na nemocenské dávky v ČR