Pro účastníky semináře Písek

Příspěvek z FKSP a osvobození do limitu 20 000 Kč u zájezdu, který byl díky koronaviru zrušen (cestovkou vystavena poukázka na rok 2021)

Ministerstvo financí:

V případě, že zaměstnanci nebylo ze zjevných jím nezaviněných důvodů (opatření týkající se COVID 19) umožněno se rekreace v dané termínu zúčastnit, není v rozporu s vyhláškou o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „vyhláška o FKSP“), poskytnutí náhradního poukazu, který může být využit opět zase jen na určitou rekreaci, byť v jiném termínu. V tomto ohledu není závadná ani skutečnost, že náhradní termín rekreace bude až příští rok. Nicméně musí být ze strany příslušné organizace samozřejmě naplněny veškeré obecné požadavky stanovené vyhláškou o FKSP, definované zejména v ustanovení § 3 vyhlášky o FKSP (jedná se např. o nutnost plnění nepeněžní formou, povinnost zaměstnavatele dané plnění (celou rekreaci nikoliv jen nějaký multifunkční poukaz) zcela uhradit atd.). 

Z daňového pohledu, pokud bylo původní nepeněžní plnění zaměstnavatelem poskytnuto v roce 2020 ze zdrojů vyjmenovaných v zákoně o daních z příjmů, přičemž při poskytnutí rekreace a zájezdu u zaměstnance hodnota nepeněžního plnění nepřesáhla částku 20 000 Kč za zdaňovací období, bylo toto nepeněžní plnění u zaměstnance od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti osvobozeno.

Je-li zájezd, který měl zaměstnanec absolvovat v letošním roce (2020),  z objektivních důvodů zrušen cestovní kanceláří, přičemž je zaměstnanci ve smyslu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu, poskytnut poukaz s možným čerpáním služeb až do roku 2021, osvobození uvedeného nepeněžního plnění do výše 20 000 Kč v roce 2020 zůstává nedotčeno, protože se jedná o tentýž příspěvek (který byl zaplacený na fakturu zaměstnavatelem  na původně objednaný zájezd v letošním roce,  jen se změnily podmínky v cestovní smlouvě, jiná destinace, jiná doba…). Pokud bude cestovní kancelář cenu zaplaceného zájezdu vracet (např. proto, že poukaz nebude v ochranné době využit), pak bude nutné řešit vrácení zaplacené ceny zájezdu v závislosti na tom, jakým způsobem se vrácení zaplacené ceny zájezdu uskuteční.