Pro účastníky semináře Třebíč

Uvádění víkendů na výkaz za měsíc květen (ČSSZ):

Dávka se obecně vyplácí za jednotlivé kalendářní dny. Pokud však zaměstnanec odpracoval všechny směny, které měl na daný měsíc naplánovány, a nárokoval by ošetřovné pouze za víkendy, v takovém případě nárok dle ust. § 40 odst. 5 ZNP mít nebude, neboť mu v dané situaci neucházel příjem, tzn. že situace odpovídala tomu, jak to měl před vznikem potřeby péče.

Čestné prohlášení se vyřešilo se úpravou Výkazu péče, kde se uvádí důvod.

OSSZ samy od sebe výkazy nedoplňují, resp. nemohou za pojištěnce doplnit dny, které pečoval – jde o informace, které sděluje pojištěnec a svým podpisem stvrzuje, že jsou pravdivé. Na základě další komunikace s pojištěncem však dny upravit mohou. Pokud pojištěnec neuvede víkendové dny jako dny, kdy pečoval, nebude za ně vyplacena dávka.

Dotace pro sociální služby a mimořádná odměna u dohod (MPSV Kateřina Brodská):

Výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „dohody“), tedy dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, je založen na principu smluvní volnosti. Dle zákoníku práce se na práci konanou na základě dohod nevztahuje úprava odměňování (s výjimkou minimální mzdy), není-li v zákoníku práce výslovně uvedeno jinak. Ustanovení týkající se odměňování za práci se na dohody tedy vztahují pouze v případě, že tak zákoník práce výslovně stanoví.

Zaměstnanci, který vykonává práci na základě dohod, přísluší dle zákoníku práce za vykonanou práci odměna z dohody. Výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování sjednávají v příslušné dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti. Zákoník práce nestanoví, jaké složky či jakou strukturu má odměna z dohody mít. Zaměstnavatel se zaměstnancem se tedy mohou dohodnout i na poskytnutí odměny, prémií atp. a na podmínkách, za kterých mají zaměstnanci příslušet.

Dohody musí být vždy uzavřeny písemně a před započetím výkonu sjednané práce. Zaměstnanec musí být před započetím výkonu práce informován, za jakých podmínek, tedy i za jakou odměnu, bude práci vykonávat. Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou dohodnout na změně dohody, včetně změny výše odměny z dohody, jejích složek či podmínek jejího poskytování. Dohoda však nesmí být měněna se zpětnou účinností, a to ani se souhlasem obou stran dohody.

Pokud jsou tedy naplněny výše uvedené podmínky, lze požádat i o dotaci na DPP/DPČ.