Pro účastníky semináře Svitavy

Aktivní vojenské zálohy (články) – Zaměstnanci v aktivní vojenské záloze musí podat daňové přiznání, pak staršího data Zaměstnanec v aktivní vojenské záloze? Víme, jak na odvody a mzdu a Evidenční listy u aktivních záloh.

Zaměstnanec do 21 let a slevy na pojistném – ověřila jsem u MPSV. Skutečně nemusí být pro tuto skupinu sjednána týdenní pracovní doba v rozsahu 8 – 30 hodin. Avšak pro uplatnění slevy musí být splněny ostatní podmínky, tedy mzda do limitu a hodiny za měsíc do limitu 138 (čímž toto opatření na podporu zaměstnávání podle mého názoru postrádá smysl).

Péče o osoby závislé na péči – od 1. února 2023 budou platit slevy i pro tyto zaměstnance. Důvod pro uplatnění slevy – pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o osobu blízkou, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost); osoba blízká se posuzuje podle § 24 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění,

Rezident/nerezident ČR statutár – změna v průběhu roku – poplatník může v průběhu kalendářního roku změnit bydliště z jednoho státu do druhého, proto skutečně může nastat situace, kdy po část zdaňovacího období je fyzická osoba daňovým rezidentem jednoho státu a v další části je rezidentem druhého státu. Zákon o daních z příjmů neřeší otázku změny daňové rezidence v průběhu zdaňovacího období a postup je upraven v Pokynu GFŘ D – 22. Je zde stanoveno, že dojde-li u poplatníka ke změně v rozsahu daňové povinnosti vůči České republice v průběhu zdaňovacího období v důsledku změny bydliště, posuzuje se jeho statut za příslušné části roku samostatně, a v případě vzniku neomezené daňové povinnosti v ČR v důsledku skutečnosti, že se zde poplatník obvykle zdržuje, uplatní se tento statut pro celé zdaňovací období.