Pro účastníky školení Ústí nad Orlicí (zveřejněno dle 31. 5. 2017)

Vybrané zaměstnanecké benefity

Poukázky – zákon o daních z příjmů (ZDP) sice výslovně nestanoví, MF se ale přiklonilo k názoru, že lze využít. Ovšem jen směnitelné za službu, věc a nikoliv za peníze. Musí být vymezen účel dle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů. Samozřejmě jde o nepeněžní plnění (ze zisku po zdanění, FKSP, ze sociálního fondu, na vrub nedaňových nákladů), na straně zaměstnance osvobozeno.

Vánoční kolekce – stejně jako dárkové kupony na nákup zboží – zdanitelný příjem na straně zaměstnance, včetně odvodů.

Ošatné – v souladu s § 6 odst. 7 písm. b) ZDP – nejsou předmětem daně jen stejnokroje (uniformy) nebo pracovní oblečení, např. i obleky, kostýmy, ale nenositelné na veřejnosti (znehodnoceno reklamou, identifikačními znaky firmy apod.). Ovšem příspěvek na úpravu zevnějšku ve formě pracího prášku nebo příspěvek na ošatné – zdanitelný příjem, včetně odvodů pojistného.

Dovolená a pracovní neschopnost – pracovní úraz (jde o výkon práce, dovolená se nekrátí)

Podle § 216 odst. 2 zákoníku práce se pro účely dovolené za výkon práce nepovažuje doba zameškaná pro důležité osobní překážky v práci, pokud nejsou uvedeny v prováděcím právním předpisu (§ 199 odst. 2). Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce.