Pro účastníky webináře Praha

Dotaz: Dohody „na dálku“ – jsou platné jen naskenované dohody s podpisem? Platí i jen naskenované prohlášení na slevu? Když jsou sjednány u dohody cest.náhrady, může z nich být propláceno jen jízdné, nebo musí být propláceny všechny složky cest.náhrad?

V případě pracovněprávních úkonů a smluv (tj. vztah zaměstnavatel – zaměstnanec) bude pro elektronické doručování platit speciální režim elektronického doručování – souhlas zaměstnance, uznávaný elektronický podpis, potvrzení o doručení zaměstnancem opět s uznávaným elektronickým podpisem zaměstnance. Zde tedy jednoznačně platí pravidlo uzavírat vše písemně v listinné podobě (s vlastnoručními podpisy) a předávat osobně nebo zasílat poštou.

Pro Prohlášení poplatníka platí, že buďto použijeme listinnou podobu – originál formuláře s podpisem, kombinovanou podobu – vyplněno na PC vytištěno a podepsáno nebo elektronickou podobu – zajistit jednoznačnou elektronickou identifikaci zaměstnance.
Doporučuje se upravit tuto oblast vnitřním předpisem společnosti. Kromě využití elektronického podpisu může zaměstnavatel potřebnou identifikaci zajistit například i použitím interního informačního systému (využití identifikátoru). Nikoli však naskenovaný podpis.

V případě pracovních poměrů se cestovní náhrady poskytují povinně dle zákoníku práce (nelze se odchýlit). U dohod je možné jejich poskytování sjednat dle § 155 zákoníku práce. Jestliže je tedy možné tento nárok smluvně sjednat, je podle mého názoru možné tento nárok omezit např. pouze na jízdné (ovšem pozor na místo pravidelného pracoviště u DPP).