Pro účastníky semináře Svitavy

Odchýlení se od zákona v oblasti řádné dovolené – obecně se lze odchylovat dle ustanovení zákoníku práce § 4a.  Odchylná úprava práv nebo povinností v pracovněprávních vztazích nesmí být nižší nebo vyšší, než je právo nebo povinnost, které stanoví zákoník práce nebo kolektivní smlouva jako nejméně nebo nejvýše přípustné. Dále se zde uvádí formy právního jednání, které může práva a povinnosti upravovat odchylně. Může to být provedeno smlouvou (např. pracovní smlouva, manažerská smlouva, dohoda o pracovní činnosti), nebo vnitřním předpisem (§ 305 zákoníku práce). Výjimka je v úpravě povinností zaměstnance, která může být provedena jen smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Odchylnou úpravu není možné sjednat tehdy, jestliže v příslušném ustanovení jsou zapracovány předpisy Evropských společenství, pokud by „odchýlení“ nebylo ve prospěch zaměstnance (viz § 363 zákoníku práce).  

Problém s dlouhodobým nepřidělováním práce z důvodu povětrnostních vlivů (cca až tři měsíce v roce – plynovody) lze vyřešit posouzením této překážky v práci dle § 207 zákoníku práce pro účely řádné dovolené jako výkon práce. Zde by bylo možné kolektivní smlouvou či interním předpisem, protože odchýlení se od zákona ve prospěch zaměstnance obecně zákoník práce připouští.

Překážka v práci dle § 207 písm. b) zákoníku práce spočívá v přerušení práce ze dvou důvodů. Nepříznivé povětrností vlivy a živelná událost. Nepříznivé povětrnostní vlivy nejsou zákoníkem práce definovány, jde o klasické projevy nepřízně počasí např. prudký vítr, déšť, krupobití bouřky, mráz či extrémně vysoké teploty.

Obdobně k odchýlení se ve prospěch zaměstnanců v posouzení některých dob u řádné dovolené přistupuje např. JUDr. Šubrt v oblasti dodatkové dovolené – časopis Mzdová účetní 5/2021 str. 11.