Pro účastníky webináře ProfiEduca

Dotaz: Pokud mám u zaměstnance dítě od 1. srpna 2022 ve služebním poměru vojáka z povolání a současně je studentem 1. ročníku prezenčního studia na Univerzitě obrany, vím, že nenáleží zaměstnanci daňové zvýhodnění, ale zaměstnanec se brání, že rodičům spolustudentů jiní zaměstnavatelé daňové zvýhodnění dávají.

Podle § 12 zákona o státní sociální podpoře se za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje: studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou 1. studia za trvání služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, 2. dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno podle § 10 nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, …

Zde ještě sdělení GFŘ k problematice